Obsah

Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o. je verejným obstarávateľom v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

V procese verejného obstarávania sa používa nasledovné označenie verejného obstarávateľa:

Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o.

Šafárikova 30

920 01 Hlohovec

IČO: 50 182 161

 

Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce, zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní.

Verejným obstarávaním sú pravidlá a postupy podľa Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky, koncesie a súťaže návrhov. Zákazky sú nadlimitné, podlimitné alebo s nízkou hodnotou v závislosti od jej predpokladanej hodnoty.

Koncesia je nadlimitná alebo podlimitná v závislosti od jej predpokladanej hodnoty. Finančný limit nadlimitnej a podlimitnej koncesie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.

Súťaž návrhov je postup, ktorý umožňuje vyhlasovateľovi súťaže návrhov získať najmä v oblasti architektúry, územného plánovania, stavebného inžinierstva a spracovania dát návrh, ktorý vybrala porota z návrhov predložených do súťaže návrhov s udeľovaním cien, alebo bez udeľovania cien.

Základnými princípmi verejného obstarávania sú princíp transparentnosti, princíp rovnakého zaobchádzanie, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov a princíp proporcionality, hospodárnosti a efektívnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov.