Obsah

V priložených dokumentoch sú uvedené nasledovné informácie pre verejnosť:

 

  • Žiadosti, návrhy, podnety a iné podania od občanov
  • Postup Mestskej zelene Hlohovec, s.r.o. pri vybavovaní žiadostí podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám
  • Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií
  • Prehľad právnych predpisov, pokynov a inštrukcií, podľa ktorých Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o. rozhoduje

 

Prílohy:   Informácie povinne zverejňované

                Prehľad právnych predpisov