Obsah

Informačná povinnosť

Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o. poskytuje  nasledovné  informácie  týkajúce  sa spracúvania osobných údajov v súlade s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“)  a  so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

 

Identifikačné údaje a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľ:

Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec

IČO: 50182161, DIČ: 212 020 8948, IČ DPH: SK 212 020 8948

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

e-mail: zodpovednaosoba.mzhc@gmail.com

 

Zásady ochrany osobných údajov

Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o. spracúva osobné údaje len na ten účel, na ktorý boli získané a po splnení účelu spracúvania osobných údajov zabezpečí bez zbytočného odkladu ich likvidáciu, pokiaľ to osobitný zákon neurčuje inak.

 

Informácie k spracúvaniu osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov ste dotknutou osobou, t. j. osobou, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať tiež v rámci plnenia povinností ako zamestnávateľa, ak ste napríklad rodinným príslušníkom zamestnanca alebo jemu blízkou osobou.

 

Dĺžka uchovávania Vašich osobných údajov

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s Registratúrnym plánom spoločnosti schváleným Štátnym archívom. Podrobnejšie informácie o účeloch spracúvania osobných údajov, právnych základoch a dobe uchovávania sú uvedené v Záznamoch o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa.
 

Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov

 • Právo odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby alebo písomne, oznámením o odvolaní súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
 • Právo na prístup k osobným údajom - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše  osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 • Právo na opravu údajov - ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 • Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
 • Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
 • Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.  
 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

 

Práva a povinnosti pri spracúvaní osobných údajov

Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o. je povinná dodržiavať pri spracúvaní osobných údajov nasledovné zásady:

 • Zásada zákonnosti – osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutých osôb.
 • Zásada obmedzenia účelu – osobné údaje možno získavať len na vyššie uvedený účel. Spracúvať osobné údaje na iný účel, než na ktorý boli získané, je zakázané, okrem nadradeného účelu spracúvania, ktorým je archivácia.
 • Zásada minimalizácie osobných údajov – zoznam spracúvaných osobných údajov musí byť nevyhnutý na dosiahnutie účelu spracúvania.
 • Zásada správnosti osobných údajov – spracúvané osobné údaje musia byť správne, presné a podľa potreby aktualizované tak, aby sa zabezpečilo, že sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne, bezodkladne vymažú alebo opravia.
 • Zásada minimalizácie uchovávania – osobné údaje dotknutej osoby musia byť uchovávané len dovtedy, kým je to potrebné na dosiahnutie sledovaného účelu spracúvania. Po dosiahnutí tohto účelu sa osobné údaje spracúvajú len na účel archivácie.
 • Zásada integrity a dôvernosti – osobné údaje musia byť spracúvané tak, aby sa zabezpečila primeraná bezpečnosť vrátane predchádzania neoprávnenému prístupu k osobným údajom a prostriedkom ich spracúvania.